dinsdag, 05 maart 2013 00:00

Chrono verslag EPD en de Jacht op uw Medische Gegevens v.a. 2005

Laatste aanvullingen en update 08- 04- 2019

Een chronologisch overzicht van de wijze waarop, ten koste van de privacy van patiënten en beroepsgeheim van zorgverleners drang en dwang wordt uitgeoefend om een landelijk systeem in te voeren voor de elektronisch uitwisseling van de medische gegevens van de bevolking.

Toelichting: In onderstaand overzicht vormt de geschiedenis van het dossier EPD de leidraad. Het geeft, in samenhang met ermee in verband staande berichten, een beeld van de wijze waarop de publiek-private tandem van overheid en zorgverzekeraars eendrachtig doorgaan met het afdwingen van de invoering van een nationaal systeem voor Uitwisseling van Elekronische Patiëntgegevens. Waarbij het BSN de grondslag vormt, en het Elektronisch Patiënten Dossier als spil fungeert. Zonder dat daarbij acht geslagen wordt op alle gesignaleerde bezwaren van medische en mensenrechterlijke aard. En zonder zich te laten weerhouden door de technische bezwaren, waaronder het onvermijdelijke risico dat medische gegevens makkelijk in handen van onbevoegden kunnen komen.

Het EPD vormt de voorbode van een nog veel grootschaliger ambitie om te komen tot een Europees en mondiaal e-Health systeem.

Doorgaan met het EPD dient het belang van overheid en zorgverzekeraars om de regie over te nemen van de zorgverleners en via zorgbemiddeling te bepalen welke zorg verzekerd beschikbaar is voor patiënten.

Doorgaan met het ontwikkelen van een schakelpunt voor elektronische patiëntgegevensuitwisseling (inmiddels als EPD-LSP) dient beschouwd te worden als een heilloze weg, (1) omdat uitwisseling van patiëntgegevens binnen dit systeem verhinderd dat medische gegevens uitsluitend kunnen worden ingezien door direct bij iemands behandeling betrokken zorgverleners, (2) het systeem onveilig is, en (3) omdat deze uitwisseling gebaseerd blijft op een ondeugdelijk toestemming van patiënten. Deze toestemming is ondeugdelijk en heeft juridisch geen enkele betekenis omdat deze toestemming slechts betrekking heeft op de manier (via elektronische weg) waarop patiëntgegevens worden uitgewisseld en niet op inhoud en gebruik van deze gegevens zoals wet en het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens vereisen.

Wil men de moderne technische mogelijkheden adequaat inzetten voor de verbetering van de zórg, dan zal dit enkel verantwoord kunnen gebeuren als:

A- De elektronische uitwisseling van patiëntgegevens losgekoppeld wordt van het gebruik van het BSN, of een daarvan afgeleid vergelijkbaar uniek persoonsnummer, wat als sleutel toegang in principe toegang geeft tot alle medische gegevens van patiënten bij zorgverleners en dat het tevens mogelijk maakt om deze gegevens te koppelen aan alle informatie waarover overheden beschikken.

B- De data-uitwisseling van medische gegevens behandelingsgericht wordt georganiseerd. Ofwel via een op te zetten systeem waarbij elektronische data-uitwisseling technisch zo is opgezet dat deze uitwisseling van medische persoonsgegevens alleen kan plaatsvinden tussen zorgverleners die bij een specifieke behandeling betrokken zijn . Het (actuele) voorschrijven en verstekken van medicijnen en het gebruik daarvan door patiënten kan worden opgenomen in een behandeling gerelateerd informatiesysteem.

2005

 

2006

 2007 

 

2008

 

2009

 

2010

 • 03-02-2010 Toezicht op misbruik patiëntendossier moeilijk
 • 03-03-2010 Eerste Kamer zet gesprek voort over EPD
 • 22-03-2010 rondetafel gesprek met deskundigen en Eerste Kamer ter voorbereiding expertmeeting
 • 26-03-2010 Elektronisch Patiëntendossier is gewoon lek
 • 06-05-2010 Brief minister aan Eerste Kamer
 • 11-05-2010 EK commissie bespreking brief minister
 • 18-05-2010 EK commissie bespreking+brief aan voorzitter geplande plenaire behandeling 1-6 uit te stellen (EK 31.466, I )
 • 01-06-2010 debat EK met minister over de brieven EK 31.466, H en EK 31.466, I. Tijdens dit debat zijn de motie-Dupuis (VVD) c.s. over de ontoereikendheid van de toestemmingsprocedure bij weigering door burgers om hun gegevens in het EPD te laten opnemen (EK 31.466, J), de motie-van het lid Tan (PvdA) c.s. over het niet nemen van onomkeerbare beslissingen over het elektronisch patiëntendossier en het Landelijk Schakelpunt (EK 31.466, K) en de motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. over een communicatieplan van de regering waarin de stand van zaken wordt toegelicht en duidelijkheid gegeven wordt over het vervolgtraject (EK 31.466, L) ingediend.
 • 02-06-2010 Binnenlands bestuur:EPD krijgt twee weken respijt van senaat
 • 02-06-2010 Eerste Kamer wil stopzetting EPD
 • 07-06-2010 indiening Wet cliëntenrechten Kamerstukken 32 402 
 • 19-06-2010 Rotterdam start proef met patiëntendossier
 • 28-06-2010 Reputatieschade EPD blijkt grootste zorg overheid
 • 29-06-2010 stemming moties EK, EPD afgevoerd van plenaire agenda
 • 29-06-2010 Elektronisch Patiëntendossier sneuvelt voorlopig in Senaat
 • 01-07-2010 Fox-it beveiliging EPD blijft schimmig
 • 05-07-2010 Brief van vereniging Vrijbit aan EK inzake EPD (31466)
 • 05-07-2010 heropening beraadslaging EK waarbij de moties opnieuw aan de orde zijn. De brieven van de minister van 14 juni 2010 (EK 31.466, M  met bijlagen) en van 28 juni 2010 (EK 31.466, N ) over de moties, waren eveneens aan de orde. Tijdens de die heropening van het debat werd de gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. over het voorkomen van het zetten van onomkeerbare stappen inzake het elektronisch patiëntendossier en over het in dat kader het Nictiz in overweging geven activiteiten met betrekking tot het Landelijk Schakelpunt op te schorten (EK 31.466, O) ingediend.
 • 06-07-2010 EK:de motie-Dupuis (VVD) c.s. (EK 31.466, J) na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, SGP, VVD, PvdA, PvdD, OSF, SP, Fractie-Yildirim, D66 en GroenLinks stemden voor. De motie-Slagter-Roukema (SP) c.s. (EK 31.466, L) is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De gewijzigde motie-Tan (PvdA) c.s. (EK 31.466, O) is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks, Fractie-Yildirim, SP, VVD, D66, OSF, PvdD, ChristenUnie, SGP en PvdA stemden voor.
 • 09-09-2010 Voorlopig geen digitale inzage patiëntendossier
 • 09-09-2010 Laat hackers patiëntdossier kraken
 • 21-09-2010 pdfAanbevelingen bij Toezichtkader EPD In opdracht van het ministerie van VWS door Mw. mr. J.A.L. Krabben 
 • 08-09-2010 Zware straf bij onnodig bekijken EPD
 • Oktober 2010 brochure ministerie over EPD
 • 27-10-2010 De Eerste Kamercommissie voor VWS/JG heeft op 27 oktober 2010 een brief gestuurd over handhaving en criteria waar elektronische informatieuitwisseling in de zorg aan moet voldoen in antwoord op de brief van de minister van VWS over de op 6 juli aangenomen moties (EK 31.466, P ).
 • 14-12-2010 EK commissie besluit behandeling na Kerstreces te plannen naar aanleiding van de Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg (derde kwartaal 2010)
 • 16-12-2010 Brief EK commisssie aan minister (EK 31.466, Q)

 

2011

 

2012

 • 01-01- 2012 VZVZ wordt verantwoordelijk voor de elektronische uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt.
 • 19-01-2012 CBP ziet nog weinig risico's in EPD
 • 16-02-2012 Nieuwe KNMG- handleiding beroepsgeheim en politie/justitie http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/62512/Handreiking-beroepsgeheim-en-politiejustitie-2012-1.htm

 • 02-03-2012 Beroepszaak KDVP over verplichte aanlevering patiëntgegevens aan zorgverzekeraars
 • 26-06-2012 DBC-WEG-ERMEE The times they are a changing?
 • 1-10-2012 ‘medisch beroepsgeheim in dubio’ Conclusie onderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam

  1-10-2012 ‘medisch beroepsgeheim in dubio’ Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam, uitgevoerd in opdracht van minister Schippers, wijst uit dat een wetswijziging niet nodig en ook niet logisch is om fraude op te sporen. Er zijn voldoende mogelijkheden om met het huidige medisch beroepsgeheim fraude aan te pakken. http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/01/medisch-beroepsgeheim-in-dubio/medisch-beroepsgeheim-in-dubio.pdf publicaties/kamerstukken/2012/12/21/beantwoording-kamervragen-over-toegang-amerika-tot-elektronisch-patientendossier-epd/beantwoording-kamervragen-over-toegang-amerika-tot-elektronisch-patientendossier-epd.pdf

 • Begin november 2012 tekenden negentien organisaties het ‘Convenant gebruik landelijke zorginfrastructuur 2013-2016’. Convenantpartijen zijn allereerst de genoemde vier koepels van zorgaanbieders. Verder doen mee zorgverzekeraars (ZN) en patiëntenorganisaties (NPCF), VZVZ en Nictiz en een reeks leveranciers van zorginformatiesystemen. Download Convenant https://www.vzvz.nl/sites/default/files/downloads/Convenant%202016-2020.pdf

 • 21-11-2012 Tweede Kamer 1. Stand van zaken landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen EPD)  27529-114 d.d. 21 november 2012
 • 22-11-2012 Behandeling van beroep van de KDVP tegen de Nederlandse Zorg autoriteit over ondeugdelijke opt-out regeling verplichte aanlevering medische gegevens aan zorgverzekeraars pleitnotitie KDVP
 • 24-11-2012 Artsen verdienen geld aan Elektronisch Patiëntendossier
 • 28-11-2012 Huisartsen krijgen geen landelijke toegang tot EPD
 • 29-11-2012 Schippers wil regels EPD aanscherpen
 • 30-11-2012 Amerika heeft mogelijk toegang tot Nederlands EPD
 • 05-12-2012 VZVZ wil meer tijd voor nieuw EPD De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) wil een half jaar langer de tijd voor de overgang van een oud naar een nieuw elektronisch patiëntendossier. Bestuurder Edwin Velzel van VZVZ bevestigde woensdag een bericht van NRC hierover. De gegevens van ongeveer 1 miljoen mensen worden momenteel al gebruikt in de zogenaamde koplopersgroep. “Dat zijn mensen uit Twente en Nijmegen en mensen die klant zijn bij bepaalde apothekersgroepen'', legt Velzel uit. Aanvankelijk was het de bedoeling dat tijdens de overgangsperiode van een jaar de gegevens uit deze groep nog beschikbaar zouden zijn. Die overgangsperiode loopt tot eind dit jaar. “Maar de campagne rond het nieuwe EPD is pas begin november van start gegaan'', zegt Velzel. Hij is bang dat veel mensen op 1 januari nog niet de kans hebben gekregen om aan hun huisarts of apotheker door te geven dat ze mee willen doen met het LSP. Daarom heeft VZVZ aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) en aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld dat ze het noodzakelijk vinden dat de overgangsperiode met een half jaar verlengd wordt. “We zijn hierover momenteel in gesprek en de VZVZ zal meegaan in het standpunt van CBP en IGZ'', licht Velzel toe.
 • 07-12-2012Persbericht Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) aankondiging kort geding tegen 4 grote zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) over verplichte aansluiting op LSP en niet goed geregelde expliciete, geinformeerde toestemming van patiënten.
 • 07-12-2012Huisartsen starten Kort Geding tegen de vier grote Zorgverzekeraars
 • 07-12-2012Kort geding Huisartsen EPD
 • 07-12-2012Gevoelige informatie gelekt via 50.000 harddisks en scanners
 • 11-12-2012 Sargasso 11-12-2012: EPD, korte geschiedenis van een nationale ramp (14)

 • 14-12-2012Europa: uw medisch dossier is van ons  (Info met veel bronvermelding naar EpSOS)
 • 16-12-2012Aankondiging zitting kort geding PH huisartsen
 • 18-12-2012Brief Privacybarometer en Vrijbit met 12 aanbevelingspunten voor Kamerdebat 20-12-2012 
 • 19-12-2012persbericht LSP conflict zorgverzekeraars komen tegemoet aan eisen huisartsen. Kort geding ingetrokken.
 • 19-12-2012Nieuws over kort geding van Koepel KDVP De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie [VZVZ], verantwoordelijk voor de private doorstart van het LSP en eveneens gedagvaard in het aangespannen kortgeding, heeft laten weten doordrongen te zijn van de noodzaak verbeteringen in het systeem aan te brengen. VZVZ zegt toe binnen 3 maanden met voorstellen tot aanpassing te komen.
 • 19-12-2012Open brief Burgerrechtenvereniging Vrijbit en Privacybarometer aan Kamer over invoering landelijk systeem voor e-uitwisseling van medische gegevens.
 • 19-12-2012CBP duldt geen uitstel aanmelden LSP Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) duldt geen uitstel voor het vragen van toestemming voor het gebruik van medische gegevens voor het patiëntendossier. De  Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) had een half jaar uitstel gevraagd. VZVZ, de opdrachtgever voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) had verwacht dat 95 procent van de mensen zou hebben aangegeven het EPD te willen gebruiken. De NOS meldt dat dit slechts vijf procent is. Voor 1 januari zou de VZVZ de toestemming moeten hebben van patiënten.
 • 19-12-2012Consumentenbond wil veiligheidstest EPD openbaar Consumentenbond brief aan minister
 • 20-12-2012 Algemeen Overleg Tweede Kamer 1. Stand van zaken landelijke elektronische uitwisseling van medische gegevens via de zorginfrastructuur (voorheen EPD)  27529-114 d.d. 21 november 2012 2. Stand van zaken doorstart LSP (voorheen EPD)  27529-116 d.d. 3 december 2012 3. Uitstel verwijderen gegevens LSP (EPD) Kamermotie ICT in de zorg verbieden EPD/LSP motie Klever 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 120 
 • 20-12-2012 Voorlopig verslag Tweede Kamer plenair
 • 20-12-2012 Schippers wil gewoon door met LSP
 • 21-12- 2012 Kamer vraagt stopzetting voortgang EPD-LSP i.v.m.veiligheid motie Leijten cs
 • 21-12-2012 Wetsvoorstel Schippers (2012-2013 Kamerstuk 33509 nr. 2) Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg, de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) Memorie van toelichting
 • 21-12-2012 Schippers wil LSP doorzetten  Het LSP kan wat Schippers betreft op 1 januari gewoon door in Twente en Nijmegen. Het is echt onmogelijk om het LSP, dat volgens het College Bescherming Persoonsgegevens voldoet en vooruitloopt op de nieuwe normen, uit de lucht te halen en andere systemen die nog niet aan de nieuwe eisen voldoen, te laten doorgaan.' Kritiek: Met name huisartsen waren de afgelopen maanden kritisch over het LSP, getuige de blog van 'weigerhuisarts' Niels Rossen op Artsennet. Ook kwam het bijna tot een kort geding van VPHuisartsen tegen een aantal zorgverzekeraars, omdat de huisartsen zich niet konden vinden in de formulering van de contracten voor 2013. Die suggereerde dat deelname aan het LSP op termijn niet meer vrijwillig zou zijn.
 • 21-12-2012 Beantwoording Kamervragen toegang Amerika op EPD   27-12-2012 Schippers: Amerikaans bedrijf mag EPD beheren. Van minister Schippers mag het Amerikaanse bedrijf CSC blijven bouwen aan het nieuwe elektronisch patiëntendosier (EPD), zolang het kan uitsluiten dat de Amerikaanse overheid bij de gegevens kan. De minister van Volksgezondheid schrijft dit in antwoord op Kamervragen van de PVV, meldt het NRC. De betrokkenheid van CSC is omstreden omdat de Amerikaanse overheid mogelijk via de Patriot Act hand kan leggen op de dossiers. Hiervoor waarschuwde het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam. Volgens IT-journalist Brenno de Winter heeft Schippers de beveiliging van het EPD niet goed in beeld. 'Schippers hardnekkig vast aan de rol van de toezichthouders bij het controleren van de inrichting en het beheer van de informatiesystemen', zegt hij tegen BNR. 'De toezichthouder komt meestal pas in het vizier op het moment dat er aanwijzingen zijn dat er iets niet goed is of het is fout gegaan.'

 • 27-12-2012 Schippers laat niet onderzoeken of VS NL EPD kan inzien. Zij wacht liever de uitkomsten af van het overleg tussen de vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en de Amerikaanse ICT bedrijf CSC, bouwer en beheerder van het Landelijk Schakelpunt (lsp). De VZVZ heeft een verklaring geëist van CSC, waarin staat dat het risico is uitgesloten dat de inhoud van medische dossiers kan worden verstrekt aan Amerika. Minister Schippers stelt dat het de rol van de toezichthouders, de Inspectie voor de gezondheidszorg en het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), is om toezicht te houden op de inrichting van de informatiesystemen en het beheer daarvan. Het CBP heeft reeds gewaarschuwd dat alleen de Nederlandse wet niet helpt tegen de Patriot act.
 • 28-12-2012Kamervragen SP en GrLinks aan minister over verwevenheid van Nictiz en VZVZ ( De minister zou binnen drie weken antwoord moeten geven)
 • 31-12-2012Kamervragen over doordrukken EPD

 

 

2013

31 -01-2014 STIL: gedwongen medicatie te betalen voor ernstig zieken http://stil2.wordpress.com

03-02-2014 Beroepsorganisaties beseffen onvoldoende de gevolgen van de informatiseringsrevolutie http://www.vphuisartsen.nl/analyse/beroepsorganisaties-beseffen-onvoldoende-de-gevolgen-van-de-informatiseringsrevolutie/

06-02-2014 KDVP Informatiegulzigheid van zorgverzekeraars in historisch perspectief geplaatsthttp://www.kdvp.nl/nieuws/eerder-nieuws/nieuws-2014

07-02-2014 Politie krijgt backdoor naar medische gegevens Britse burgers

http://webwereld.nl/beveiliging/81255-politie-krijgt-backdoor-naar-medische-gegevens-britse-burgers

10-02-2014 Aanpassing van de wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/aanpassing-van-de-wet-elektronische-gegevensuitwisseling-de-zorg/

13-02-2014 Data grabbing in de zorg en de privacy van pseudonimisering http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/data-grabbing-de-zorg-en-de-privacy-van-pseudonimisering/

20-2-2014 Uitslag onderzoek Vrijbit over ID-plicht kinderen in de Zorgde Nederlandse regering heeft eerst bij wet geregeld dat vanaf 2005 burgers vanaf 14 jaar verplicht zijn om over een geldig ID-bewijs te beschikken. (Wet op de Uitgebreide  ID-plicht). En vervolgens via wetgeving die ziet op de bekostiging van medische zorg, afgedwongen dat iedereen in feite vanaf de geboorte zich met een geldend ID-bewijs moet kunnen identificeren. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/download/342_98c96d5ea3024efc1c06f62474b78648.html

26-02-2014 Verkoop patiëntgegevens National Health Service (NHS) UK http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/12320-britse-nhs-verkoopt-patientendossiers-aan-verzekeraar-update-over-de-gevolgen.html

03-03-2014 Patiëntgegevens in Groot-Brittannië op Google server toegankelijk http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/12351-patientgegevens-in-groot-brittannie-op-google-server-toegankelijk.html Alles op theGuardian via Sargasso

11-03-2014 Medisch Contact Wet langdurige zorg beperkt beroepsgeheim http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/142839/wet-langdurige-zorg-beperkt-beroepsgeheim.htm

12-03-2014 Medisch Contact nr 11 jaargang 2014 Een alternatief voor het LSP http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschrift/142829/nr.-11-13-maart-2014.htm

12-03-2014 Medisch Contact nr 11 jaargang 2014  Achmea: 321 miljoen winst op zorgverzekeringen http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/142676/achmea-321-miljoen-winst-op-zorgverzekeringen.htm

13-03-2014 artikel Stichting KDVP 'Afgekeurde waar schadelijk voor patiënten en zorgverleners: de private doorstart van het EPD/LSP' http://www.kdvp.nl/nieuws/eerder-nieuws/nieuws-2014/108-afgekeurde-waar-schadelijk-voor-patienten-en-zorgverleners-de-private-doorstart-van-het-epd-lsp?

13-03-2014 ‘Elektronische zorgcommunicatie à la carte’ http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/Elektronisch%20zorgcommunicatie%20a%20la%20carte.pdf

14-03-2014 Volkskrant ‘Big Data zijn het goud van de toekomst’. Velen zien de risico’s ervan, maar zouden we ernstige aandoeningen eerder kunnen opsporen als we big data analisten toegang geven tot onze miljoenen patiëntendossiers? http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3612976/2014/03/14/Big-data-in-de-zorg-ligt-u-in-2015-in-het-ziekenhuis.dhtml

14-03-2014 Een alternatief voor het LSP http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/een-alternatief-voor-het-lsp/ Het Landelijk Schakelpunt kan de veiligheid van medische gegevens niet garanderen. VPHuisartsen stelt een systeem voor waarbij toestemming voor inzage en gebruik per keer en per werkplek wordt georganiseerd. Dat is veilig en technisch op korte termijn haalbaar, beargumenteren Hans Nobel en Herman Suichies van VPHuisartsen en Ab van Eldijk van Stichting KDVP.

15-03-2014 VPHuisartsen en KDVP presenteren privacy-by-design EPD http://platformburgerrechten.nl/2014/03/15/vphuisartsen-en-kdvp-presenteren-privacy-by-design-lsp

17-03-2014 Ngo's klagen over uploaden Britse patiëntgegevens naar Google

18-03-2014 Privacynieuwsdienst’ Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) eist inzage in dossiers zonder toestemming van patiënt’http://www.nrc.nl/nieuws/2014/03/18/inspectie-eist-inzage-in-dossiers-zonder-toestemming-van-patient/

20-03-2014 Medisch Contact Wet langdurige zorg beperkt beroepsgeheim Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat alle indicatiestellingen voor langdurige zorg weer zelf doen. Dit heeft consequenties voor het beroepsgeheim van artsen; zij zijn verplicht de medische gegevens te verstrekken die het CIZ daarbij nodig heeft. Dat blijkt uit het voorstel voor de Wet langdurige zorg (Wlz) die de AWBZ gaat vervangen zie ook Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel

20-03-2014 Medisch Contact NZa: ‘Geen contract, geen vergoeding’ reactie op voorstel wetswijziging van minister Schippers, die artikel 13 van de Zorgverzekeringswet wil aanpassen zodat zorgverzekeraars niets meer hoeven te vergoeden voor zorg die is geleverd door zorgaanbieders waar geen contract mee is afgesloten.  De NZa steunt de wens  http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/142873/nza-geen-contract-geen-vergoeding.htm

24-03-2014  Vrijbit: Een voorbeeldig alternatief voor het verfoeide EPD-LSP - Opmaat voor een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische gegevens- http://www.ikgeentoestemming.nl/een-voorbeeldig-alternatief-voor-het-verfoeide-epd-lsp.html

& https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/991-een-voorbeeldig-alternatief-voor-het-verfoeide-epd-lsp.html

24-03-2014 Persdienst Centraal Bureau v.d. Statistiek bevestigd dat zij de identiteit achter de gepseudonimiseerde gegevens van het Dis kunnen herleiden. http://nl.sitestat.com/klo/vara/s?incontxt.zembla.email_CBS_pdf&category=zembla&po_sitetype=plus&po_source=fixed&ns_channel=nieuws_informatie&ns_webdir=zembla&po_merk=video.nederland2&kro_domein=incontxt&kro_programma=zembla&ns_type=clickout&ns_url=http://content.omroep.nl/kro/documents/journalistiek/zembla/email_CBS.pdf

24-03-2014 persbericht VPHuisarten ‘rechtzaak over verbod op LSP’ 25-3 rechtbank Utrecht http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/rechtszaak-verbod-op-lsp/

25-03-2014 Rechtszaak van de vereniging VPHuisartsen tegen de organisatie ‘VZVZ’ waarin de rechter gevraagd wordt om het verfoeide EPD- Landelijk Schakel Punt (LSP) te verbieden http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/rechtszaak-verbod-op-lsp/

25-03-2014 persbericht Vrijbit ‘VPHuisartsen eisen voor rechtbank Utrecht verbod op LSP’ https://www.vrijbit.nl/agenda/details/454-rechtszaak-over-verbod-op-epd-lsp.html

25-03-2014  Vrijbit artikel ‘Een voorbeeldig alternatief voor het verfoeide EPD-LSP’- Opmaat voor een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische gegevens. . https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/991-een-voorbeeldig-alternatief-voor-het-verfoeide-epd-lsp.html

…-  04-2014 Minister Schippers geeft opdracht tot het onderzoek naar aanleiding van publicaties van NRC en NOS, over een lijvig klaagschrift van klokkenluider Arthur Gotlieb.

17-4-2014 Zembla uitzending ‘de jacht op uw medische gegevens’ waarin aangetoond wordt dat de privacyverklaring door de zorgverzekeraars niet altijd gerespecteerd wordt, de onveiligheid van patiëntgegevens onder de loep wordt genomen en blijkt dat de geanonimiseerde medische gegevens uit het landelijke centrale Diagnose behandel Informatiesysteem Dis, te herleiden zijn tot individuele personen terwijl deze databank gen medische gegevens mag verwerken. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014

Reactie op de Zembla uitzending van het Landelijk Platform GGZ(LPGGz) aan minister   http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/LPGGz%20onthutst%20over%20uitzending%20Zembla.pdf

22-4 -2014  Start internetcampagne www.specifieketoestemming.nl waarbij burgers via een “zeggenschaps-brief” aan hun huisarts kunnen aangeven aan welke voorwaarden de uitwisseling van hun medische gegevens moet voldoen.

25-4- 2014 Rechtszitting van VPHuisartsen tegen VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders  Voor Zorgcommunicatie) met eis tot onmiddellijke stopzetting van het gebruik van het LSP in zijn huidige vorm. VZVZ is verantwoordelijk voor invoering en gebruik van het LSP informatiesysteem en wordt hiertoe gefinancierd door de zorgverzekeraars.

Toelichting: In 2011 was het toen geheten EPD om privacyredenen door de Eerste Kamer afgekeurd. In datzelfde jaar heeft men met private partijen een doorstart van hetzelfde EPD gerealiseerd, vanaf dat moment LSP genaamd.

20-5-2014 Facebook: Verzekeraars ‘saboteren’ declaraties wanneer de diagnose-code van patiënten niet wordt doorgestuurd. GGZ-patiënten hebben het recht om diagnose-informatie niet te verstrekken. Grote verzekeraars als Achmea, VGZ en Ohra negeren dat, blijkt uit onderzoek van ZEMBLA. https://www.facebook.com/zembla.tv/posts/10152123715397507

29-5-2014 'Borging privacy cliënt/patiënt in veranderende omgeving groot goed' Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) heeft onlangs in het Directeurenoverleg van het Bestuurlijk Akkoord GGZ met de andere aanbieders en beroepsverenigingen aangegeven dat er veiligheidskleppen nodig zijn om privacy te borgen. Veel NIP-leden voelen een oplopend spanningsveld tussen de beroepscode en de wijze waarop op dit moment uitvoering wordt gegeven aan de afspraken in het Bestuurlijk Akkoord GGZ. Een van die veiligheidskleppen is de opt-out-regeling. 'Via geluiden die wij horen van onze leden blijkt dat er verschillende haken en ogen zijn om die regeling in de praktijk toe te passen' VWS en NZA hebben toegezegd deze punten rond privacy serieus te nemen. Daarom komt hier binnenkort een extra overleg over. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/borging-privacy-clientpatient-in-veranderende-omgeving-groot-goed

04-06-2014 Onderzoek de Groene ‘Zorgverzekeraars kunnen de zorg niet aan’ http://www.groene.nl/artikel/de-zorgverzekeraars-kunnen-de-zorg-niet-aan

01-07-2014 Tweede Kamer neemt motie aan, waarin wordt geëist dat artsen geen geldelijke stimulans ontvangen om patiënten in het EPD/LSP te krijgen https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33509-34.html

 02-07-2014 ANP- ‘Privégegevens VGZ-verzekerden stonden online’.  Declaratiegegevens van ongeveer 27.000 mensen met een verzekering bij VGZ, hebben 2 jaar op de privécomputer van een VGZ-medewerker gestaan. De gegevens waren niet goed beveiligd op die computer. De zorgverzekeraar heeft naar eigen zeggen geen aanwijzingen dat anderen de gegevens hebben ingezien, maar kan het ook niet uitsluiten. Om nieuwe software te testen, had de medewerker van VGZ in 2011 gegevens van verzekerden op een privéserver gezet, maar ze vervolgens niet eraf gehaald. Toen eind 2013 werd ontdekt dat de gegevens er nog steeds allemaal stonden, zijn ze direct verwijderd. Ook zijn volgens de verzekeraar zowel de technische als organisatorische procedures op het gebied van gegevensbescherming verder aangescherpt.

 08-07-2014 Minister Schippers (VVD) stuurt een wetsvoorstel (toelichting) naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee zorgverzekeraars inzage kunnen krijgen in medische dossiers. Zij onderbouwt dit als middel om zorgfraude te kunnen bestrijden. wetsvoorstel (toelichting)

23-07-2014 Uitspraak rechtbank Utrecht in zaak VPHuisartsen tegen VZVZ. Eis tot stopzetting EPD-LSP in eerste aanleg afgewezen. VPHuisartsen werden door de rechter wel ontvankelijk verklaard, hetgeen wil zeggen dat VPHuisartsen voldoende belang heeft om een juridische procedure tegen de invoering van het LSP te mogen voeren. Zij gaan in hoger beroep tegen de uitspraak omdat men het niet eens is met de uitspraak en de onderbouwing van de rechtbank absoluut onder de maat acht.

Technisch-juridische analyse van de uitspraak namens Stichting KDVP http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/KDVP%20analyse%20van%20de%20rechterlijke%20uitspraak%20inzake%20het%20LSP.pdf

13-8-2014 NOS 1 miljoen aanmeldingen EPD Tweederde van de huisartsen en apothekers aangesloten. Sinds juni is het aantal huisartsen dat gegevens uitwisselt via het EPD met enkele tientallen gedaald. Van de ziekenhuizen zijn er maar vijftien aangesloten.  http://nos.nl/artikel/539676-nu-1-miljoen-patienten-in-epd.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+nosnieuwsbinnenland+%28NOS+Nieuws+-+Binnenland%29

14-08-2014 ‘Van EPD tot LSP: de digitalisering van het patiëntendossier’ https://www.rathenau.nl/nl/blog/van-epd-tot-lsp-de-digitalisering-van-het-pati%C3%ABntendossier

20-08-2014 KDVP diende een formeel handhavingsverzoek in bij het CBP om er voor te zorgen dat de NZa een aangepaste declaratieprocedure - bij gebruikmaking van de bezwaarregeling – realiseert, door middel waarvan kan worden gedeclareerd zonder diagnose-informatie te verstrekken.

Op basis van een aantal rechterlijke uitspraken dient de NZa ervoor te zorgen dat er door cliënten – na ondertekening van de privacyverklaring – gebruik gemaakt kan worden van een zogenaamde bezwaarregeling, zodat in die gevallen noch diagnose-informatie naar de verzekeraar gaat, noch naar het DIS. Inmiddels is de NZA al 4 jaar in gebreke gebleven om een effectieve, bij de bezwaarregeling passende digitale declaratieprocedure te realiseren. De bestaande - in declaratiesoftware opgenomen aangepaste procedures -  die gebruikt zouden kunnen worden bij afgifte van een privacyverklaring zijn misleidend, omdat daarmee niet kan worden voorkomen dat via het gehanteerde tarief alsnog diagnose-informatie wordt aangeleverd.

Pdf. handhavingsverzoek http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/KDVP%20CBP%20formeel%20handhavingsverzoek%20uitzonderingsregeling%20GGZ%20dd%2020%20augustus%202014%20%28CB%29.pdf

20-08-2014 Artikel “Privacy in de GGZ: nu of nooit” van Ronald Huissen (Platform Bescherming Burgerrechten) over het uitblijven van actie na de Zembla-uitzending dd 17-4-2014 over de onstuitbare macht van de zorgverzekeraars.

Ook de belangrijkste zorgverlenerkoepels (NVVP, NIP, Landelijk Platform GGZ) hebben na de Zembla-uitzending hun verontwaardiging geuit over het feit dat de bezwaarregeling in de praktijk niet werkt of op zijn minst heftig wordt gefrustreerd. Het Landelijk Platform GGZ heeft hierover een brief aan de Minister gestuurd. 

27- 08-2013 ‘het LSP is ronduit gevaarlijk voor de huisarts’ Marc Huygen (huisarts in Amsterdam) Nieuwsbrief nummer 71 van VPHuisartsen.

01-09-2014 Uitslag eigen onderzoek CBP (z2012-779) naar uitwisseling medische gegevens via het EPD- LSP zonder rechtsgeldige verleende toestemming.

01-09-2014 NOS "Zorgautoriteit moet op de schop" http://nos.nl/artikel/693448-zorgautoriteit-moet-op-de-schop.html

03-09-2014 De commissie-Borstlap, die onderzoek deed naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft op het laatste moment zijn rapportage tien dagen vervroegd onder druk van het ministerie van Volksgezondheid. Belangrijkste conclusies: De Nederlandse Zorgautoriteit moet los komen van het ministerie van VWS. Nu zijn de twee veel te nauw verweven. En de NZa moet niet langer de regels maken voor de gezondheidszorg en tegelijk toezicht houden op de naleving ervan.

06-09-2014 Patiëntenfederatie NPCF en KNMG: instanties moeten beroepsgeheim dokter niet omzeilen http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5848:patientenfederatie-npcf-en-knmg-instanties-moeten-beroepsgeheim-dokter-niet-omzeilen&catid=2:nieuws&Itemid=26

07-09-2014 ‘Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim’ Instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en Arbodiensten vragen mensen onnodig om hun medische dossier beschikbaar te stellen. Dat gebeurt in een derde van de gevallen, blijkt uit een peiling waarvan patiëntenfederatie NPCF zondagavond de resultaten naar buiten brengt.

Nu.nl http://www.nu.nl/binnenland/3871762/instanties-omzeilen-medisch-beroepsgeheim.html

NRC: http://www.nrc.nl/nieuws/2014/09/07/gemeentes-omzeilen-medisch-beroepsgeheim/

07-09-2014 Zembla 'Instanties omzeilen medisch beroepsgeheim' instanties als UWV, gemeenten, verzekeraars en Arbodiensten vragen mensen onnodig om hun medisch dossier. http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014/instanties-omzeilen-medisch-beroepsgeheim

08-09-2014 Officiële bekendmaking VPHuisartsen in hoger beroep om LSP  VPHuisartsen in beroep tegen de uitspraak d.d. 23-7-2014 van rechtbank Utrecht. http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/vphuisartsen-hoger-beroep-om-lsp/

Hoewel VPHuisartsen in principe niet tegen elektronische uitwisseling van patiëntgegevens is, heeft zij wel ernstige bezwaren tegen dit LSP (o.a. dezelfde bezwaren als indertijd de Eerste Kamer!) en heeft om die reden VZVZ voor de rechter gedaagd. Belangrijkste bezwaren tegen het LSP in zijn huidige vorm:

-  Het betekent afschaffing van het medisch beroepsgeheim.

-  Het is onveilig omdat in de toekomst een ieder met een UZI-pas in het patiëntendossier kan kijken met het risico dat de gegevens uit het LSP ook door andere - commerciële – partijen gebruikt kunnen gaan worden (zie hierover ook punt 5 van deze nieuwsbrief).

- VZVZ hanteert een generieke toestemming door de patiënt; de patiënt geeft eenmalige toestemming maar kan niet weten wat er in de toekomst allemaal in te zien zal zijn uit zijn dossier; de patiënt weet dus niet waar hij/zij precies toestemming voor geeft.

-  Kern van het medisch beroepsgeheim is dat een arts alleen specifieke gegevens mag uitwisselen met een andere hulpverlener, als de patiënt daar expliciete, geïnformeerde toestemming (“informed consent”) voor heeft gegeven en ook weet voor welk doel deze informatie wordt doorgegeven aan een ander. In het LSP geeft de patiënt eenmalige toestemming, ook voor het inzien van toekomstige gegevens in het dossier. Wel kan de patiënt aangeven welke informatie niet mag worden ingezien door andere (categorieën) hulpverleners, maar dat moet voordurend bijgehouden worden en aan de huisarts doorgeven. Dit laatste is heel omslachtig. Veel handiger en veiliger is het een elektronisch systeem te hanteren waarin gegevens over een specifieke behandeling (met informed consent) “klaargezet” worden en door een andere hulpverlener betrokken bij die bewuste behandeling kunnen worden opgehaald.

09-09-2014 Tweede Kamer debat over functioneren NZa

09-09-2014 VPHuisartsen heeft geen vertrouwen meer in NZa en minister Schippers http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/vphuisartsen-zegt-vertrouwen-op-nza-en-minister-schippers/

10-9-2014 Zembla reactie minister Schippers op onderzoeksrapport over NZa functioneren https://www.facebook.com/zembla.tv?ref=stream&fref=nf

11-9-2014 Op weg naar de transparante burger voor doorlichten van iedereen die gebruik maakt van enige sociale voorziening. Uitwerking Wetsvoorstel  SYRi waarbij Gemeenten en andere overheidsinstanties de mogelijkheid krijgen om onderstaande berg gegevens over burgers aan elkaar te koppelen:

 1. arbeidsgegevens,boete en sanctiegegevens,belastinggegevens,gegevens over bezittingen,gegevens waaruit blijkt dat een persoon niet in aanmerking komt voor een uitkering,eventuele bedrijfsgegevens uit het handelsregister,woon- en verblijfgegevensidentificerende gegevens, waaronder naam, adres, woonplaats, postadres, geboortedatum, geslacht en administratieve kenmerken,gegevens over eventuele inburgering en inburgeringsverplichtingen,nalevingsgegevens (of je je aan de wet hebt gehouden),onderwijsgegevens,pensioengegevens,gegevens of een persoon na een periode van ziekte zich aan de re-integratieverplichtingen houdt of heeft gehouden,gegevens over schulden,uitkerings-, toeslagen- en subsidiegegevens,gegevens over vergunningen en ontheffingen,zorgverzekeringsgegevens.

NB De oorspronkelijke opzet om ook direct de zorginformatie van de zorgverzekeraars te koppelen werd) vooralsnog’losgelaten. https://www.privacybarometer.nl/maatregel/85/De_transparante_burger

20-09-2014 Nieuwsbrief Stichting KDVP stand van zaken aantasting medisch beroepsgeheim en privacy van patiënten http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbrieven/13%20Nieuwsbrief%20van%20de%20Stichting%20KDVP%20dd%2020-9-2014.pdf

26-09-2014 CBP kondigt uitstel aan op reactie naar handhavingsverzoek van de KDVP. Volgens wettelijke termijn kan op 6 november 2014 de reactie verwacht worden over verzoek aan de toezichthouder om handhavend op te treden tegen NZa m.b.t. schenden rechterlijke uitspraak zonder declaratiegegevens aan zorgverzekeraars. Bron: 20-10-2014 bericht http://www.kdvp.nl/

26-09-2014 Telegraaf  'Vrije artsenkeuze moet blijven'

1-10-2014 Inzage medische dossiers door verzekeraars http://www.privacybarometer.nl/maatregel/100/Verzekeraars_krijgen_inzage_in_medische_dossiers

3-10-2014 Beantwoording verslag schriftelijk overleg inzake het onderzoeksrapport medisch beroepsgeheim http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/10/03/beantwoording-verslag-schriftelijk-overleg-inzake-het-onderzoeksrapport-medisch-beroepsgeheim.html

7-10-2014 artikel “Het einde van het beroepsgeheim - LSP: het dossier waar niemand op zit te wachten” - Petra Pronk

http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/iBestuur-12-2014.pdf

Waarin wordt aangetoond dat ondanks serieuze waarschuwingen en inhoudelijke kritiek op dit inherent onveilige informatiesysteem– met toenemende drang en dwang van zorgverzekeraars wordt doorgedrukt. Onder andere door de macht die de zorgverzekeraars recentelijk van de minsiter kregen om vanaf 2015 geen contracten meer te hoeven uitsluiten met zorgverzekeraars die weigeren om zich aan te sluiten bij het EPD-LSP. Bron:magazine IBestuur no 12

8-10-2014 Zembla uitzending over gesjoemel met ICT opdrachten overheid door Ordina https://www.facebook.com/zembla.tv/posts/10152411614417507

9-10-2014 Verzekeraars bij contract meer diagnostische informatie bij zorgverleners opvragen dan is vastgelegd in de declaratieregeling van de NZa. Het verplicht aanleveren van behandelinformatie – met doorbreking van het beroepsgeheim – mag alleen gevergd worden voor zover dit is bepaald en neergelegd in de declaratieregeling van de NZa.

De declaratieregeling van de NZa bevat een bezwaarregeling (opt-out mogelijkheid) die conform de uitspraak van de rechtbank bepaald dat bij aanlevering van een ondertekende privacyverklaring geen diagnose-informatie hoeft te worden aangeleverd en het zorgverzekeraars dan überhaupt niet is toegestaan om diagnostische informatie op te vragen( noch voorafgaand aan noch na indiening van een declaratie). Zie standaardbrief hierover aan NZa Hier 

10-10-2014 i-Bestuur ‘het EPD waar niemand op zit te wachten’ https://ibestuur.nl/magazine/het-einde-van-het-beroepsgeheim

11-10-2014 NRC.nl ‘Hoogleraren: inperking vrije artsenkeuze mag niet’

Hoogleraar Europees recht Gareth Davies en hoogleraar gezondheidsrecht Jaap Sijmons stellen dat inperking vrije artsenkeus  in geen enkele rechtbank zal standhouden. Volgens hen zou de Europese Commissie zelfs verplicht zijn Nederland een boete te geven als de plannen van minister Schippers zouden doorgaan. De uitslagen van dit onderzoek in opdracht van Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze(SHVA) worden naar de Raad van State gestuurd. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/11/hoogleraren-inperking-vrije-artsenkeuze-mag-niet/  Rapport downloaden via deze link.

Zie ook: De reactie van prof. dr. Gareth Davies op het artikel in de Telegraaf 'Minister Schippers vreest niet voor boete EU'

Reactie Prof. Davies op het advies van de Raad van State

Toelichting en samenvatting van Prof. Sijmons op reactie Prof. Davies

11-10-2014 ’Inperking vrije artsenkeuze mag niet van Brussel’ http://www.telegraaf.nl/binnenland/23188673/___Inperking_artsenkeuze_mag_niet___.html

12-10-2014 Klacht Vrijbit over disfunctioneren CBPt.a.v. medisch beroepsgeheim en privacyrechten Patiënten https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/download/340_18e3e46b7383519a1657b359f14546e5.html

13-10-2014 Aangekondigde (materiële) controles door zorgverzekeraars vanwege gemiddeld hogere kosten van “Kind en Jeugd GGZ” niet legitiem! http://www.kdvp.nl/

13-10-2014 Publicatie ‘De kracht van platformen’ http://www.rathenau.nl/publicaties/publicatie/de-kracht-van-platformen.html

15-10-2014 Eindrapport commissie Elias- ‘ICT Rijksoverheid niet onder controle’  http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict/

15-10-2014 Speerpuntbrief Vrijbit aan College voor de Rechten van de Mens (CRM) ‘maak privacy in de Zorg tot speerpunt van beleid’  https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/download/341_0c5bbe1fd1988479b87b826a0baecc6d.html

17-10-2014 Commissie-Elias: Landelijk epd faalde in elk opzichthttp://www.zorgvisie.nl/ICT/Nieuws/2014/10/Commissie-Elias-Landelijk-epd-faalde-in-elk-opzicht-1624081W/

21-10-2014 Artikel ‘Herfstactie voorkom ongelukken geef geen toestemming EPD-LSP http://www.ikgeentoestemming.nl/herfstactie-2014-voorkom-ongelukken-geef-geen-toestemming.html

24-10-2014 Persbericht http://www.ikgeentoestemming.nl/persbericht-voorkom-ongelukken,-trek-uw-toestemming-voor-aansluiting-op-het-epd-lsp-in.html

23-10-2014 Advies Raad van State aan Eerste Kamer inperking vrije-artsenkeuze niet strijdig met EU wetgeving omdat EU zich baseert op publiek stelsel en zorgverzekering in NL geprivatiserd is. (advies m.b.t. 'Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben (33 362)'. Waaronder  door Tweede Kamer gewijzigde artikel 13 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) over de vrije artsenkeuze). http://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=277&summary_only=

24-10-2014 Privacynieuwsdienst ‘Raad van State: inperking vrije-artsenkeuze geen probleem’ http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/13662-raad-van-state-inperking-vrije-artsenkeuze-geen-probleem.html

24-10-2014 Telegraaf: De Raad van State ziet geen onoverkomelijke problemen in de plannen van zorgminister Edith Schippers voor inperking van de vrije artsenkeuze. De Raad van State concludeert dat sprake is van een verschil in opzet tussen Europese richtlijnen en het Nederlandse zorgstelsel en ook dat dit verschil spanning oproept. Maar onoverkomelijk hoeft dat niet te zijn, mits er voldoende toezicht is op de uitvoering.  Om iedere twijfel weg te nemen, zou er in polissen wel een en ander moeten worden aangepast. 

De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze liet in een reactie weten met vertrouwen naar de rechter te gaan om de vrije artsenkeuze voor alle Nederlanders te behouden. „Het advies van de Raad van State doet daar niets aan af. http://www.telegraaf.nl/binnenland/23241272/__RvS__inperking_vrije-artsenkeuze_geen_probleem__.html

29-10-2014 Medisch Contact:Blog Renske LeijtenSP Tweede kamerlid ‘  Het medisch beroepsgeheim offer je niet om boeven te vangen’. http://medischcontact.artsennet.nl/Opinie/Blogs/Renske-Leijten/Bericht-Renske-Leijten/147052/Het-medisch-beroepsgeheim-offer-je-niet-om-boeven-te-vangen.htm

1-11-2014 Moties D66 Congres aangaande oproep aan Eerste Kamer ter verwerping van artikel 13 Zorgverzekeringswet: 1- ‘Behoud vrije zorgverlener/artsenkeuze' 2- ‘Waarborg privacy burger tegen directe of indirecte dwang tot inzage medisch dossier’,3- Waarborg onafhankelijk medisch advies’  http://actiezorgenregeerakkoord.blogspot.nl/

04-11-2014 Privacynieuwsdienst CBP: verbetermaatregelen landelijk patiëntendossier noodzakelijk

04-11-2014 AutomatiseringGids http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2014/45/cbp-verbetermaatregelen-landelijk-patientendossier-noodzakelijk

04-11-2014 Persbericht VZVZ stelt dat het geconstateerde uitwisselen van medische gegevens, zonder rechtsgeldige toestemming, enkel een administratief foutje betrof, wat men gelijk hersteld heeft m.b.t. 8 van de 149 onderzochte dossiers. Waarmee men de onrechtmatige verwerking van medischegegevens als een incident afdoet wat enkel zou gaan over de ‘wijze’ waarop van mensen hun toestemming wordt geregistreerd. 

Voorbij wordt gegaan aan het feit dat de aard van de toestemmingsprocedure niet blijkt te deugen, omdat de uitwisseling van medische gegevens via het EPD-LSP alléén geoorloofd is als mensen daarvoor hun uitdrukkelijke toestemming geven op basis van heldere informatie, waaronder inbegrepen de vereiste voorkennis over ‘wie welke persoonsgegevens verwerkt, met welk doel dit gebeurt en aan wie deze gegevens worden gegeven’. Dat is volgens het CBP ook niet op orde omdat ’ het neerleggen van folders op de balie, het aanbieden in een folderrek of een downloadmogelijkheid op de website van de zorgverlener ( zoals dat nu gebeurt) onvoldoende is’.

VZVZ constateert evenwel blijmoedig dat na het herstel van de gemankeerde 'toestemming’ van 8 personen men nu mag stellen dat het CBP onderzoek bevestigt dat het EPD-LSP na ‘grondige doorlichting’ de verbeterpunten heeft aangepakt en zich dus blijkt te houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ‘de technische en organisatorische’ zaken verder prima op orde zijn bevonden. https://www.vzvz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/Persbericht%20Cbp%20onderzoek%20LSP.pdf

05-11-2014 Minister Schippers: ‘1000 euro is geen stimulans’ De Tweede Kamer eiste op 1-7-2014 dat financiële de stimuleringsregeling om mensen in het EPD/LSP te krijgen verdwijnt. De minister doet voorkomen of ze de Kamer tegemoet komt, terwijl ze zich er doodleuk niets van aantrekt. http://www.privacybarometer.nl/nieuws/3848/Minister_Schippers:_1000_euro_is_geen_stimulans

06-11-2014 Consumentenbond e.a. actie Red vrije artsenkeuze –oproep doe mee door tekenen Petitie http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/2014/red-vrije-artsenkeuze/

Verschillende maatschappelijke organisaties roepen leden van de Eerste Kamer 6 november op de vrije artsenkeuze te redden. In advertenties in dagbladen roepen de Consumentenbond, Abvakabo FNV, Ieder(in) en VvAA senatoren op 'geschiedenis te schrijven' en een stokje te steken voor de afschaffing van de vrije artsenkeuze. De Eerste Kamer stemt 9 december over het wetsvoorstel dat vrijheid van burgers beperkt zelf een eigen arts, zorgverlener of zorginstelling te kiezen.

07-11-2014 Privacynieuwsdienst ‘red de vrije artsenkeus: maatschappelijke organisaties maken een vuist’ http://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/divers-nieuws/actie/13751-red-de-vrije-artsenkeuze-maatschappelijke-organisaties-maken-een-vuist.html

08-11-2014 Advertenties red de vrije artsenkeus Bron http://subscriber.e-mark.nl/online.php?db=379V178&mailing=474V458238279&user=104441V888880013

11-11-2014 Privacybarometer ‘Minister moet onderzoek doen naar lek bij Zilveren Kruis’ http://www.privacybarometer.nl/nieuws/3849/Minister_moet_onderzoek_doen_naar_lek_bij_Zilveren_Kruis  Zilveren Kruis verstuurde op 28 oktober een e-mail met medische gegevens naar 2463 personen, om een enquête uit te voeren naar de zorg in ziekenhuizen. Op 3 november werd bekend dat ze hierbij een blunder had begaan door de medische gegevens naar het verkeerde e-mailadres te sturen.

14-11-2014 KDVP stuurt CBP een omvattend “aangepast formeel handhavingsverzoek”  in zake aantasting privacy patiënten GGZ middels declaratie procedures http://www.kdvp.nl/nieuws/eerder-nieuws/nieuws-2014

17-11-2014 Einde medisch beroepsgeheim? Overheid en zorgverzekeraars 2 handen op 1 buik http://www.kdvp.nl/nieuws/eerder-nieuws/nieuws-2014

17-11-2014 KDVP zet Rouvoet voor het blok: “Als ZN de onder haar verantwoordelijkheid vallende zorgverzekeringen niet aanspreekt op aanpassing van hun onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens, dan riskeert U een formeel handhavingsverzoek bij het CBP” http://www.kdvp.nl/nieuws/eerder-nieuws/nieuws-2014

07-12-2014 Tien prangende vragen van collega huisartsen over het LSP beantwoord door VPHuisartsen http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/tien-prangende-vragen-het-lsp/

10-12-2014 Privacybarometer Hoe zit het met mijn privacy, beste zorgverzekeraar?http://www.privacybarometer.nl/nieuws/3830/Hoe_zit_het_met_mijn_privacy_beste_zorgverzekeraar

… 12-2014 Cijfers uit onderzoek naar LSP door Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in opdracht van VZVZ ´ Sinds 2012 is ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking om toestemming gevraagd. Van hen zou 80 procent toestemming hebben gegeven, 9 procent dat mogelijk nog gaat doen en 11 Procent geen toestemming wil geven. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-Elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg.pdf

2015

02-01- 2015 Afpersende hacker publiceert duizenden Belgische & Nederlandse persoonsgegevens [Update] ook van medische controledienst

05-01-2015 https://decorrespondent.nl/2286/Hoe-het-zorgsysteem-mijn-werk-als-psychologe-ondermijnde/182233036854-d3b3d020

01-03-2015 Gegevens 14.000 patiënten VS gestolen bij e-mail hack https://www.security.nl/posting/422528/Gegevens+14_000+pati%C3%ABnten+VS+gestolen+bij+e-mailhack?channel=rss

08-01-2015 De eis van zorgverzekeraars VGZ en CZ om inzage in de medisch dossiers van huisartsen te krijgen is misleidend. In hun contracten hebben de twee zorgverzekeraars opgenomen dat ze recht op inzage hebben in medische dossiers. Tot op de dag van vandaag weigeren zo’n 500 huisartsen om het nieuwe contract met VGZ te tekenen, onder meer vanwege deze privacyschending.https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/internet-en-telecommunicatie/digitale-schandpaal/14177-eis-verzekeraars-tot-inzage-medisch-dossier-is-misleidend.html

08-01-2015 Conclusies Nivel rapport bekendgemaakt dat de meerderheid van patiënten en zorgverleners zouden positief zijn over LSP. https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/14178-meerderheid-patienten-voor-digitale-uitwisseling-gegevens.html

08-01-2015 EPD-LSP Angst ‘geen toestemming- geen hulp’ Bij Burgerrechtenvereniging Vrijbit blijven vragen binnenkomen over de bedreigingen door apothekers en artsen dat men zonder toestemming voor het EPD -LSP geen medicijnen of behandeling zou kunnen krijgen.

08-01-2015 Waarschuwing van Federal Trade Commission (FTC) toezichthouder VS op expo en conferentie CES 2015 in Las Vegas dat 2015 omslagpunt is voor ´home hacking´ van de schat aan informatie die ontstaat door de ongebreidelde registratie van persoonlijke informatie, gewoontes, locaties en fysieke conditie over een langere tijdsduur.  http://www.automatiseringgids.nl/nieuws/2015/02/amerikaanse-toezichthouder-waarschuwt-voor-internet-of-things

28-01-2015 Seminar Privacy in Zorg: 'zorginstellingen moeten privacy gaan ademen’ https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/14289-seminar-privacy-in-zorg-zorginstellingen-moeten-privacy-gaan-ademen.html ´Organisaties mogen volgens de Wbp persoonsgegevens alleen verwerken voor een duidelijk omschreven doel. Voor zorginstellingen en –organisaties is het daarom van belang goed vast te leggen waarom bepaalde persoonsgegevens worden bijgehouden en wanneer zij met andere organisaties mogen worden gedeeld´.

04-03-2015 Privacynieuwsdienst Eerste Kamer gewaarschuwd tegen Eerste Kamer gewaarschuwd voor nieuwe EPD-wet https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/binnenlands-nieuws/politiek-en-overheid/14462-eerste-kamer-gewaarschuwd-voor-nieuwe-epd-wet-die-de-toestemming-van-een-patient-verandert-in-een-carte-blanche.html

04-03-2015 Nieuwe EPD-wet verandert toestemming patiënt in carte blanche https://www.privacyfirst.nl/aandachtsvelden/gezondheid-a-privacy/item/875-nieuwe-epd-wet-verandert-toestemming-pati%C3%ABnt-in-carte-blanche.html

Het wetsvoorstel Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33509) maakt het mogelijk om met een eenmalige toestemming medische gegevens toegankelijk te maken bij elke zorgverlener met wie de patiënt contact heeft gehad. Geeft de patiënt bij één zorgverlener toestemming, dan kunnen op basis hiervan namelijk ook gegevens bij andere zorgverleners worden ontsloten.De minister noemt dit in haar voorstel ‘gespecificeerde toestemming’, maar het wetsartikel in kwestie laat in feite genoeg ruimte over voor een carte blanche. Een toestemming met zo’n reikwijdte is zowel vanuit het recht op privacy van de patiënt als het beroepsgeheim van de zorgverlener ondenkbaar, zo stelt Specifieke Toestemming.

09-03-2015 Inbreng Vrijbit ‘visie op zorg’ voor deskundigen overleg Eerste Kamer https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/1029-eerste-kamer-beoordeelt-het-wetswijzigingsvoorstel-clientenrechten-bij-de-elektronische-verwerking-van-gegevens-33509.html

09-03-2015 Inbreng stichting KDVP op wetsvoorstel Cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens (33509). ‘Dit voorstel is niet gebaseerd op een juiste toepassing van het toestemmingsvereiste,  is onverenigbaar met het medisch beroepsgeheim en is noch bij de ontwikkeling, noch bij invoering noch bij de private doorstart getoetst aan het subsidiariteitsbeginsel. https://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/Position%20paper%20Stichting%20KDVP.pdf

24-03-2015 Rathenau nieuwsbericht over deskundigenoverleg Eerste Kamer 13-4-2015 http://www.rathenau.nl/actueel/nieuwsberichten/2015/03/eerste-kamer-laat-zich-informeren-over-de-rechten-van-patienten-bij-digitale-gegevensuitwisseling.html

14-04-2015 Rathenau Instituut maakt Startnotitie over Digitale Burgerrechten in de Zorg

19-04-2015 Artikel Vrijbit Eerste Kamer beoordeelt het Wetswijzigingsvoorstel “Cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens “(33509)

https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/1029-eerste-kamer-beoordeelt-het-wetswijzigingsvoorstel-clientenrechten-bij-de-elektronische-verwerking-van-gegevens-33509.html

30-04-2015 NRC ’Tuitjenhorn en EPD: het Systeem heeft altijd gelijk’ http://www.nrc.nl/opklaringen/2015/04/30/tuitjenhorn-en-epd-het-systeem-heeft-altijd-gelijk/

18-05-2015 NRC ‘Regels en hervormingen bedreigen zorg’Open brief: Er zijn teveel regels,instituten en toezichthouders, zegt de accountantsorganisatie. http://www.nrc.nl/nieuws/2015/05/18/accountants-regels-en-hervormingen-bedreigen-gezondheidszorg/

Brief beroepsorganisatie van accountants (NBA) https://www.scribd.com/document/265717499/NBA-Open-Brief-Zorgsector

18-5-2015 Radar tv uitzending over de macht van de Zorgverzekeraars http://www.npo.nl/radar/18-05-2015/AT_2027059 Hun macht wordt alsmaar groter. Een uitzending over medicijnvergoedingen, de mededingingswet, verzekeraars en privacy en een interview met de voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland, André Rouvoet.

18-5-2015 Rouvoet: ‘wederzijds wantrouwen’ Koolberger ‘infantiele invuloefeningen’ http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/rouvoet-wederzijds-wantrouwen/

18-5-2015 Privacybarometer:’Eerste Kamer zet rem op wetsvoorstel elektronisch patiëntendossier’   https://www.privacybarometer.nl/maatregel/77/Kaders_voor_Elektronische_PatientenDossiers

17-08-2015 Overstap (dienst)apotheek op LSP veroorzaakt onnodig verlies aan informatie http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/overstap-dienstapotheek-op-lsp-veroorzaakt-onnodig-verlies-aan-informatie/  Apothekers verhogen druk op aansluiting LSP door stopzetten retourreceptberichten via OZIS.

1-12-2016 Rechtszaken DIS en Gedragscode zorgverzekeraars (Vrijbit vs AP) verdaagd omdat een van de rechters zich daags tevoren wegens partijdigheid heeft teruggetrokken https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1056-persbericht-rechtszaken-over-medische-gegevens-gaan-morgen-2-12-niet-door-omdat-een-van-de-rechters-zich-vanmiddag-wegens-partijdigheid-heeft-teruggetrokken.html

09-12-2015 Persbericht: Hoger Beroep VPHuisartsen in LSP-zaak 11-12-2015 http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/persbericht-hoger-beroep-vphuisartsen-in-lsp-zaak/

11-12-2015 Zitting hoger beroep VPHuisartsen tegen VZVZ en het LSP. Verslag 17-12-2015 http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/verslag-hoger-beroep-vphuisartsen-tegen-vzvz-en-het-lsp/

2016

08-03-2016 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in Arnhem in het hoger beroep van VPHuisartsen tegen VZVZ. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden mist kans om LSP – hiervoor EPD – te verbeteren http://www.vphuisartsen.nl/uitgelicht/gerechtshof-arnhem-leeuwarden-mist-kans-om-lsp-hiervoor-epd-te-verbeteren/

08-05-2016 VPHuisartsen in cassatie bij Hoge Raad voor LSP-zaak. http://www.vphuisartsen.nl/persberichten/vphuisartsen-cassatie-hoge-raad-lsp-zaak/

02-10-2016 Nieuwsuur medische dossier in handen patiënt zegen of gevaar https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2135584-medisch-dossier-in-handen-patient-zegen-of-gevaar.html

04-10-2016 Eerste Kamer stemt in met de nieuwe wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ binnen de (gezondheids)zorg. Deze wet moet cliënten meer rechten geven bij elektronische dossiervorming, met name bij het opvragen en uitwisselen van medische persoonsgegevens tussen zorgaanbieders.https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/04/wet-clientenrechten-bij-elektronische-verwerking-van-gegevens-belangrijke-verbetering-voor-de-patient

10-10-2016 het LSP en de wetgeving http://www.vphuisartsen.nl/commentaar/lsp-en-wetgeving/ Goedkeuring van de wet ‘Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens’ gaat ook over LSP en maakt inbreuk op privacy van patiënten en medisch beroepsgeheim.

2017

14-02-2017 ‘EPD in de herkansing?’ https://ibestuur.nl/magazine/epd-in-de-herkansing Toelichting op ongeoorloofde generieke toestemming die nog 3 jaar gedoogd wordt ‘omdat  de ICT-systemen van de zorgverleners niet zijn ingesteld op de verplichting tot specifieke toestemming’.generieke toestemming die ook voor invoering van deze wet strijdig was met EVRM.

10-03-2017 Zitting Midden-Nederland in rechtszaken Vrijbit vs CBP-AP inzake DIS (Utr 16/ 4199WBP ) en Gedragscode Zorgverzekeraars (Utr16/ 3326WBP)

21-03-2017 Tros tv Patiënten slecht op de hoogte van 'het nieuwe EPD' https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/achtergrondartikelen/detail/patienten-slecht-op-de-hoogte-van-het-nieuwe-epd/

21-03-2017 mevr. de Vos-van het Zandt (praktijkhoudend huisarts te Rotterdam en bestuurslid VPHuisartsen ontdekt zonder toestemming in LSP te zijn opgenomen. VZVZ houdt eerst nog vol dat ze wel toestemming zal hebben gegeven, en kan de registratie enkel ongedaan maken via aangeven dat de  toestemming is ‘ingetrokken’. https://twitter.com/vanhetzandt/status/844423204299063297

23-3-2017 Oppimpen opt-in-toestemmingen LSP aangetoond https://www.zorgictzorgen.nl/oppimpen-opt-toestemmingen-lsp-aangetoond/

27-03-2017 Minister Schippers ziet geen: ‘Geen alternatief voor ROM’ https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/schippers-geen-alternatief-voor-rom.htm

29-03-2017 https://www.kdvp.nl/demissionair-minister-schippers-heeft-moeten-toegeven-dat-het-verwerken-en-gebruiken-van-rom-gegevens-door-stichting-benchmark-ggz-afgekort-sbg-onrechtmatig-is

31-3-2017 Ingezonden brief Medisch Contact ‘check uw toestemming’ na gebleken gevallen van registratie zonder toestemming in het EDP-LSP https://www.medischcontact.nl/opinie/lezers-schrijven/praktijkperikel/check-uw-toestemming.htm

05-04-2017 Enorme asymmetrie bij aan- en afmelden voor het LSP https://www.zorgictzorgen.nl/enorme-asymmetrie-aan-en-afmelden-lsp/

19-4-2017 LSP-database bevat schaduwadministratie van alle Nederlanders met hun naam en BSN https://www.zorgictzorgen.nl/lsp-database-bevat-schaduwadministratie-van-alle-nederlanders-met-hun-naam-en-bsn/

24-4-2017 minister Schippers van VWS (her)introduceert het concept wetsvoorstel cWzl waarvan de opzet o.a. is dat lichaamsmateriaal wat mensen afgestaan voor directe diagnose- of medische behandelingsdoeleinden, voortaan ook zonder toestemming van de betrokkenen, kan worden bewaard en gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, onderwijsdoeleinden, de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, cosmetische producten EN beschikbaar wordt gesteld voor politie- en justitiediensten. Overheid en bedrijfsleven aan de haal met uw DNA en zeggenschap lichaamsmateriaal?

3 -5-2017 Vrijbit webartikel ‘Stand van zaken na twee jaar strijd tegen de Toezichthouder Bescherming Persoonsgegevens (AP) om in te grijpen tegen grootschalige illegale verzameling van alle medische gegevens van de Nederlandse bevolking door NZa en Zorgverzekeringsmaatschappijen’. https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1093-epd-lsp,-hoe-staat-het-ermee-vrijbit-dwingt-toezichthouder-tot-optreden-tegen-onrechtmatige-epd-lsp-aanmeldingen.html

22-05-2017 v Gogh apotheek te Haarlem geeft klanten die medicijnen ophalen een briefje mee dat zij automatisch per 14-7-2017 zullen worden aangemeld in het EPD-LSP als ze niet uitdrukkelijk aangeven dat de apotheek de aanmelding ‘op NEE’ moet  zetten. Een totaal verboden opt-out regeling die alle aanmeldingen van deze apotheek sinds 14-7 per definitie onrechtmatig maakt, waaruit volgt dat deze uit het systeem dienen te worden verwijderd en betrokkenen op de hoogte moeten worden gesteld dat hun medische gegevens ten onrechte konden worden ingezien door zorgverleners in alle hoeken van het land zonder dat zij daar toestemming voor gaven. ( brief in bezit van Vrijbit )

8-06-2017 ‘Niet-verifieerbare toestemmingen voor het LSP moeten zo snel mogelijk aangepakt’ https://platformburgerrechten.nl/2017/06/08/niet-verifieerbare-toestemmingen-voor-het-lsp-moeten-zo-snel-mogelijk-aangepakt/ ‘Om te voorkomen dat burgers ongemerkt tegen hun wil in het Landelijk Schakelpunt worden geregistreerd, dient de beheerder van het systeem, VZVZ, schriftelijke toestemmingen voor het LSP vast te leggen. Die aanpassing moet er zo snel mogelijk komen, evenals een onderzoek naar de omvang van het probleem’ publiceert de campagne Specifieke Toestemming op de website en in een brief aan de Tweede Kamer https://specifieketoestemming.nl/wp-content/uploads/2017/06/brief_ST_Tweede_Kamer_20170608.pdf

26-06-2017 Artikel Vrijbit ’Overheid en bedrijfsleven aan de haal met uw DNA en zeggenschap lichaamsmateriaal?’ https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1069-overheid-en-bedrijfsleven-aan-de-haal-met-uw-dna-en-zeggenschap-lichaamsmateriaal.html

01-07- 2017 in werking te treden (deel) Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. https://www.knmg.nl/web/file?uuid=0024843f-c4dc-4287-98dc-e32a18b64c71&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=67601

10-07-2017 conclusie van de Advocaat-generaal Hoge Raad in zaak VPHuisartsen versus VZVZ in zake EPD-LSP
ECLI:NL:PHR:2017:553 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:553

13-07-2017 Kort geding Stop Benchmark met ROM en Databank GGZ stopt met koppelen behandelgegevens https://www.trouw.nl/home/databank-ggz-stopt-met-koppelen-behandelgegevens~a0e5ca9a/

19-07-2017 Diefstal via hacking rukt op: Hacker steelt half miljoen patiëntengegevens https://www.computable.nl/artikel/nieuws/internet/6108804/250449/hacker-steelt-half-miljoen-patientengegevens.html

27-07-2017 Burgerrechtenvereniging dient een eerste handhavingsverzoek ( kenmerk z2017-60040) in bij toezichthouder  Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van de onrechtmatige registraties EPD-LSP door VZVZ en verzoek tot wijziging zienswijze uit 2014  dat VZVZ de mogelijkheid tot registratie van onrechtmatige toestemmingen had gerepareerd.

27-07-2017 Klacht Wijnberg(voorzitter Vrijbit) bij VZVZ wegens gebrek aan optie om zonder DigiD of aanleveren van een kopie ID-bewijs uitsluitsel te kunnen krijgen of men in het systeem staat geregistreerd. En afwezigheid van een registratie mogelijkheid  om geen toestemming te geven en notificatie te krijgen mocht men toch per ‘abuis’ in het systeem worden aangemeld. linken

28 -07-2017 Publicatie ‘Zonder toestemming in EPD-LSP aangemeld? Nieuwe acties door Vrijbit’ inclusief brieven aan minister, Tweede en Eerste Kamer en VZVZ  https://jdreport.com/zonder-toestemming-in-epd-lsp-aangemeld-nieuwe-acties-door-vrijbit/

01-08-2017 AP eist ‘aanvullend bewijs’ inzake het handhavingsverzoek over onrechtmatige aanmeldingen in EPD-LSP hoewel de dossiers met bewijzen voldoende bewijzen dat de Wet bescherming persoonsgegevens is overtreden.

02-08-2017 Persbericht over de uitspraak van 2-8-2017 in het kort geding tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG)  http://www.kdvp.nl/images/kdvp-bijlagen/nieuwsbijlagen/Persbericht%20Vdef.pdf

02-08-2017 Uitspraak voorzieningenrechter Kort geding Stop Routine Outcome Monitoring (ROM)https://www.stopbenchmark.com/

04-08-2017  Verklaard tegenstander Jongejan voor 3e  keer onterecht bij EDP-LSP aangemeld. https://www.zorgictzorgen.nl/3-e-keer-onterecht-opt-toestemming-lsp-genoteerd-vrijbit-terecht-naar-ap/

04-08-2017 Burgerrechtenvereniging Vrijbit stuurt AP onomstotelijke bewijzen van 4 individuele onrechtmatige aanmeldingen in EPD-LSP.

07-08-2017 uitspraak in kort geding “Stop Benchmark met ROM” noopt tot vervolgstappen bron KDVP http://www.kdvp.nl/laatste-nieuws/nieuwsberichten-2017

08-08-2017 VZVZ verklaard dat de registratie voor het EPD-LSP goed geregeld is(1), dat inzage kan alleen via BSN(2), dat 'verklaring van geen toestemming' niet in het systeem genotificeerd kunnen worden omdat dat een blokkade van het systeem zou betekenen waardoor mensen hun weigering niet meer zouden kunnen wijzigen (3). https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-epd/item/download/432_adbe5e8a904bfabc79b389b52f8af347.html

09-08-2017 AP accepteert geen dossiers met bewijzen van onrechtmatige aanmelding in EPD-LSP  indien daarbij niet wordt aangegeven WIE de gegevens beschikbaar heeft gesteld en op welke datum. Maar gelijktijdig worden dossiers met meegestuurde ‘inzage- schermprints’ waarin deze gegevens vermeld staan als ongedocumenteerd afgedaan.

11-08-217 SBG en ZN prediken tav ROM-data ten onrechte business as usual https://www.zorgictzorgen.nl/tag/kort-geding/- W.J. Jongejan

01-09-2017 Nieuwe tussenuitspraak rechtbank Midden-Nederland inzake herstel gebreken handhaving AP inzake onrechtmatig gebruik Medische Gegevens door NZa en Zorgverzekeraars https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1074-nieuwe-tussenuitspraak-rechtbank-midden-nederland-inzake-herstel-gebreken-handhaving-ap-inzake-onrechtmatig-gebruik-medische-gegevens-door-nza-en-zorgverzekeraars.html

04-09-2017 Brief van VWS getiteld ‘registratie EPD’ dat het ministerie enkel verantwoordelijk zijn voor de randvoorwaarden van het EPD-LSP en de verantwoordelijkheid bij de uitvoerders van het systeem ligt om te zorgen dat dit voldoet aan de wet-en regelgeving.

11-09-2017 PublicatieHautaine Autoriteit Persoonsgegevens hanteert omkering bewijslast in handhaafverzoek onterechte aanmeldingen EPD-LSP–Zorg ICT-Zorgen ‘ https://www.zorgictzorgen.nl/hautaine-autoriteit-persoonsgegevens-hanteert-omkering-bewijslast/

12-09-2017 Klacht Vrijbit dat AP volgens hun eigen prioriteitenbeleid allang had moeten ingrijpen tegen het faciliteren van onrechtmatige aanmeldingen van VZVZ ( en toelichting dat AP dient te weten dat Vrijbit niet over de BSN nummers van mensen mag beschikken).

17-09-2017 Hardleerse AP verlangt dat Vrijbit mensen vraagt hun BSN aan AP te sturen.

5-10-2017 Nieuwe ‘aftapwet’ (Wiv) beperkt het medisch beroepsgeheim https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwe-aftapwet-beperkt-het-medisch-beroepsgeheim

09-10-2017 AP verlangt van Vrijbit de Burgerservicenummers waar deze vereniging helemaal niet over mág beschikken. AP stelt dat de BSN nodig zijn om om onderzoek te kunnen doen of er sprake is van een overtreding van de Wbp.

26-10- 2017 Regeerakkoord neemt schrapsessies (Ont)Regel de Zorg over https://www.vvaa.nl/voor-leden/nieuws/regeerakkoord-neemt-schrapsessies-van-ont-regel-de-zorg-over ‘Minder bureaucratie en minder regels heeft komende jaren focus in de zorg’

31-10- 2017 Unieke samenwerking in databeheer UMCU, UMCG en VUmc https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/unieke-samenwerking-databeheer-huisartsenzorg/ De berichtgeving van de UMCs gaan ervanuit dat door pseudonimisering van het databasesysteem data geanonimiseerd zijn en niet te herleiden zijn tot de identiteit van de patiënt,  en zo op een veilige en verantwoorde wijze kunnen worden gekoppeld aan data uit andere informatiesystemen van onder meer ziekenhuizen, laboratoriumorganisaties, of gemeentes, met als doel het doen van (gezamenlijk) onderzoek. Dit in tegenspraak met inmiddels algemeen bekende kennis m.b.t. databescherming dat versleuteling nooit een 100% garantie biedt voor niet herleidbaarheid en koppeling aan andere databestanden juist de herleidbaarheid vergroot.

03-11-2017 Tweede handhavingsverzoek aan AP (kenmerk z2017-09242) om handhavend op te treden tegen de structurele gebreken van het EPD-LSP systeem die door onderzoek van Vrijbit aan het licht kwamen, zijnde:

 - Het structureel onrechtmatig handelen van apothekers bij de registratie van aanmeldingen van personen voor uitwisseling van medische persoonsgegevens via het EPD-LSP die daarvoor niet op de vereiste wijze geldige toestemming hebben verleend.

Waarbij het gaat om gebruik van de een apert illegale opt-out methode, gebruik van onjuiste- en intimiderende informatieverstrekking en toestemmingsformulieren op grond waarvan een rechtsgeldige toestemming onmogelijk kán worden gegeven.

- Het structureel ontbreken van uniforme procedures voor verkrijging, registratie en logging van verleende toestemming die een effectieve,  systematische controle en verantwoording mogelijk maken van de wijze waarop toestemming wordt verkregen alsook van de registratie en de doorgifte van deze toestemming.

08-11-2017 AP stelt voor het handhavingsverzoek-1 tegen EPD-LSP anders te gaan interpreteren dan het luidt. Door aantal praktijkvoorbeelden buiten beschouwing te laten evenals 2 van de drie verzoeken.

12-11-2017 Vrijbit protesteert tegen AP over voorstel handhavingsverzoek anders uit te leggen dan het luidt en stelt AP een ultimatum om binnen wettelijke termijn uiterlijk na 3x 6 weken een voor beroep vatbaar besluit te nemen.

12-11-2017 Artikel Vrijbit website ‘Onrechtmatige aanmeldingen in EPD-LSP blijken structureel probleem. Vrijbit weer in actie’ https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1083-onrechtmatige-aanmeldingen-in-epd-lsp-blijken-structureel-probleem-vrijbit-weer-in-actie.html

07-11-2017 LSP-verplichting sluipt weer contracten van zorgverzekeraars met huisartsen in https://www.zorgictzorgen.nl/lsp-verplichting-sluipt-weer-contracten-zorgverzekeraars-huisartsen/

15-11-2017  De Geheime DNA databank, als onderbelicht aspect van de nieuwe Wiv toegelicht https://www.vrijbit.nl/dossiers/veiligheids-en-inlichtingendiensten/item/1084-de-geheime-dna-databank,-als-onderbelicht-aspect-van-de-nieuwe-wiv-toegelicht.html

18-11-17 AD ’Arts heeft minder tijd voor patiënt door 'onzinnige' administratie’ https://www.ad.nl/gezond/arts-heeft-minder-tijd-voor-patient-door-onzinnige-administratie~ad92fdbf/  Artsen zijn bijna de helft van hun werktijd kwijt aan administratie, waarvan ze het gros ‘onzinnig’ vinden. Dat gaat ten koste van de aandacht voor patiënten en het werkplezier. Vooral het Elektronisch Patiëntendossier zorgt voor veel frustratie. Dat blijkt uit onderzoek van de Federatie Medisch Specialisten en de organisatie voor zorgprofessionals (VvAA).

18-11-2017 De website https://www.vzvz.nl/  is volledig vernieuwd en richt zich nu alleen nog maar op zorgverleners en leveranciers. De zorgverleners die ter terecht kunnen zijn niet alleen maar de huisartsen, apotheken en specialisten. Het heet nu het platform voor zorgcommunicatie. Het zorgconsumentendeel is volledig verwijderd uit VZVZ-website en ondergebracht op een aparte website Volgjezorg: https://www.volgjezorg.nl/ Het kunnen inzien van Inzage-overzicht is daar nu te vinden. https://www.volgjezorg.nl/inzage/inzage-overzicht De verwijzing in de tot dan toe door VZVZ beschikbaar gestelde ( en overal in omloop zijnde) info brochures stuurt patiënten naar de oude website van VZVZ. Alleen de (zoveelste) nieuwe (ongedateerde) informatiefolder verwijst wel naar de website voor patiënten.

01-12-2017 Uitspraak Hoge Raad in zaak VPHuisartsen versus VZVZ in zake EPD-LSP ECLI:NL:HR:2017:3053 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:3053

3-12-2017 'Cassatieberoep VPHuisartsen verloren, maar toch winst' http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/cassatieberoep-vphuisartsen-verloren-toch-winst/

6-12-2017 werk aan de winkel na teleurstellend vonnis over LSP https://platformburgerrechten.nl/2017/12/19/werk-aan-de-winkel-na-teleurstellend-vonnis-over-lsp/

8-12-2017 'EPD/LSP; Hoge Raad stuurt aan op privacy by design' https://www.privacynieuws.nl/nieuwsoverzicht/databases/epd/19529-hoge-raad-stuurt-aan-op-privacy-by-design.html

 

 

2018

16-1-2018 J.(bij redactie bekend) privé melding bij AP over oneerlijke info apotheek en onrechtmatige aanmelding in LSP door AP niet in behandeling genomen en als serieuze klacht in twijfel getrokken ( net als alle andere individuele klachten hierover bij AP).

28-1-2018 Artikel ‘ikgeentoestemming.nl Hoge Raad acht EPD-LSP systeem juridisch toelaatbaar in veronderstelling https://www.ikgeentoestemming.nl/index.php/nieuwsberichten.html

28-1-2018 Artikel ik geen toestemming.nl Stand van zaken Vrijbit actie tegen onrechtmatige aanmeldingen EPD-LSP https://www.ikgeentoestemming.nl/index.php/2-uncategorised/13-28-1-2018-stand-van-zaken-vrijbit-in-actie-tegen-onrechtmatige-aanmeldingen-in-epd-lsp.html

16-3-2018 GGZ-zorgbestuurders gesommeerd te stoppen met aanlevering van bijzondere persoonsgegevens aan SBG https://www.stopbenchmark.com/wp-content/uploads/2018/03/T.a.v.-zorgbestuurders-GGZ-instellingen-ROM.pdf

20-3-2018 Sleepwet zet 25 jaar DNA-strafwetgeving bij oud vuil https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/20/sleepwet-zet-25-jaar-dna-strafwetgeving-bij-oud-vuil-twee-regels-a1596375

22-3-2018 Draagbare sensor stuurt patiëntgegevens automatisch naar EPD https://www.security.nl/posting/555049/Draagbare+sensor+stuurt+pati%C3%ABntgegevens+automatisch+naar+EPD?channel=rss

01-04-2018 Door LVVP gerealiseerde “switch” voor aanlevering ROMdata aan Stichting Benchmark GGZ (SBG) NIET privacy proof! https://www.kdvp.nl/door-lvvp-gerealiseerde-switch-voor-aanlevering-romdata-aan-stichting-benchmark-ggz-sbg-niet-privacy-proof

03-04-2018 Amsterdamse huisartsen kiezen voor alternatief patiënten­dossier Parool: https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-huisartsen-kiezen-voor-alternatief-patienten-dossier~a4588667/

04-04-2018 Privacyvriendelijk alternatief EPD officieel in gebruik genomen https://platformburgerrechten.nl/2018/04/04/privacyvriendelijk-alternatief-epd-officieel-in-gebruik-genomen/

De Whitebox, het privacyvriendelijke alternatief voor het LSP, wordt na een succesvolle proefperiode officieel in gebruik genomen door huisartsenposten in Amsterdam. De volgende stap is bredere adoptie van het systeem. 

16-04-2018 Handhavingsverzoek aan AP door W.J.Jongejan om verificatieplicht aan VZVZ op te leggen

1-5-2018 In werking treden nieuwe Wet Inlichtingen- en veiligheidsdiensten-2017 laat het beroepsgeheim niet ongemoeid. https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/nieuwe-sleepwet-beperkt-beroepsgeheim.htm

15-11-2018 Brief ’data laten werken voor gezondheid’ minister VWS aan Tweede kamer ( 1440757-183490-DICIO) https://www.zorgictzorgen.nl/wp-content/uploads/2019/03/kamerbrief-over-data-laten-werken-voor-gezondheid.pdf

18-12-2018 De Eerste Kamer gaat niet akkoord met het wetsvoorstel waarmee zorgverzekeraars zonder toestemming inzage kunnen krijgen in medische dossiers bij een vermoeden van fraude. De Tweede Kamer ging eerder wel akkoord. Minister Bruins (VVD) gaat het wetsvoorstel nu aanpassen. https://www.privacybarometer.nl/maatregel/100/Zorgverzekeraars_krijgen_inzage_in_medische_dossiers_bi...eden_van_fraude

2019

03-01-2019 artikel  ‘Loopt de inkoop van ggz-zorg uit de pas met de populatiezorgbehoefte?’ auteur hoogleraar psychiatrische epidemiologie en publieke ggz, UMC Utrecht, Jim van Os. Over de onverklaarde regio variatie van ggz-kosten en van associaties tussen ggz-output en populatiezorgbehoefte.  https://www.stopbenchmark.com/wp-content/uploads/2019/01/Artikel-Jim-van-Os-Praktijkvariatie-n-1.pdf

8-1-2019 Aankondiging Vrijbit agenda website vervolg rechtszaken Vrijbit vs AP inzake Diagnose behandel Informatie Systeem DIS

https://www.vrijbit.nl/component/jem/event/719-vervolg-rechtszaken-vrijbit-vs-ap-inzake-diagnose-behandel-informatie-systeem-dis.html

23-1-2019 Rathenau rapport ‘Gezondheid centraal- zorgvuldig data delen in de digitale samenleving’ https://www.rathenau.nl/sites/default/files/2019-01/20190123_Gezondheid%20centraal_0.pdf

 

29-01-2019 GESPECIFICEERDE TOESTEMMING/ Wet voor uitwisselen medische gegevens via LSP blijkt onuitvoerbaar  https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3935/Wet_uitwisselen_medische_gegevens_via_LSP_onuitvoerbaar

10-02-2019 Uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 25-9-2018 over de opt-outregeling is onvoldoende gemotiveerd en noopt de KDVP tot het aantekenen van Hoger Beroep bij de Raad van State

15-02-2019 Zitting Midden-Nederland vervolgbehandeling Vrijbit procedure tegen DIS Utr 16/ 4199WBP

15-02-2019 Zitting Midden-Nederland vervolgbehandeling Vrijbit procedure tegen Gedragscode Zorgverzekeraars Utr16/ 3326WBP

20-02-2019 Beroep Jongejan tegen afwijzen handhaafverzoek verificatieplicht EPD-LSP aanmeldingen aan IGJ https://www.zorgictzorgen.nl/schaamteloze-juridische-redenatie-igj-beperkt-recht-benadeelde-burger/#more-3710

21-02-2019 Onbeschaamde stimulering LSP-functionaliteit met overheidsgekld in TWIN-project https://www.zorgictzorgen.nl/onbeschaamde-stimulering-lsp-functionaliteit-met-overheidsgeld-in-twin-project/

28-02-2019 Rechtszaken Vrijbit vs AP over DISsysteem NZa en Gedragscode zorgverzekeraars Op 15-2-2019 vonden bij de rechtbank Midden-Nederland opnieuw twee rechtszittingen plaats over de verwerking van medische persoonsgegevens door zorgverzekeraars en door het DIS Uitspraak d.d.

12-03-2019 “Datasolidariteit”: gevaarlijke smoes voor surveillance en profiling met zorgdatahttps://www.zorgictzorgen.nl/datasolidariteit-gevaarlijke-smoes-voor-surveillance-en-profiling-met-zorgdata/#more-3814

17-03-2019 EPD-LSP, hoe staat het ermee? Vrijbit dwingt toezichthouder tot optreden tegen onrechtmatige EPD-LSP aanmeldingen https://www.vrijbit.nl/dossiers/dossier-gezondheidszorg/item/1093-epd-lsp,-hoe-staat-het-ermee-vrijbit-dwingt-toezichthouder-tot-optreden-tegen-onrechtmatige-epd-lsp-aanmeldingen.html

30-03-2019 Medische data ziekenhuizen liggen nu bij Google https://www.ad.nl/binnenland/ook-jouw-medische-data-liggen-nu-bij-google~abcb3f6a/

De medische gegevens van honderdduizenden Nederlandse ziekenhuisbezoekers worden door bedrijven als MRDM verwerkt, en zitten sinds kort zelfs in de cloud van techreus Google.

01-04-2019 Uitspraak Rechtszaken Vrijbit vs AP over DISsysteem NZa en Gedragscode zorgverzekeraars met minstens 6 weken uitgesteld

01-04-2019 Wegduikende Autoriteit Persoonsgegevens faciliteert weer massale overdracht van medische data https://www.zorgictzorgen.nl/wegduikende-autoriteit-persoonsgegevens-faciliteert-weer-massale-overdracht-van-medische-data/

01-04-2019 Uitspraak Rechtszaken Vrijbit vs AP over DISsysteem NZa en Gedragscode zorgverzekeraars met minstens 6 weken uitgesteld

04-04-2019 Vrijbit zaak tegen AP over gedragscode zorgverzekeraars leidt tot opleggen van boete van 50.000 euro aan Menzis, omdat medewerkers onterecht toegang hadden tot medische dossiers https://www.privacynieuws.nl/internet-en-telecom/digitale-schandpaal/20610-menzis-krijgt-boete-van-50-000-euro-wegens-privacyschending-medewerkers-hadden-onterecht-toegang-tot-medische-dossiers.html

15-04-2019 Nza gaat aantal verplicht aan te leveren DIS gegevens verminderen, naar aanleiding van de rechtszaak van Vrijbit vs AP ’Stop DIS’ Bron: Nza Nieuwsbrief 23-11-2018 https://content.mailplus.nl/m2/links/nza/txt377009/uy9G6GdZ4vZjN9Z