dinsdag, 15 november 2011 03:18

Commotie over EPD motie

Onderstaande brief stuurden wij 14-11-2011 aan de leden van de Tweede Kamer over de verbazingwekkende aankondiging dat VVD,CDA en PvdA, naar aanleiding van een flodderig tendentieus artikeltje in de ochtend Spits, van plan zijn om morgen een motie in te dienen waarin de minster gevraagd wordt het onveilige, privacy-en beroepsgeheim schendende EPD-systeem alsnog door te zettten. In plaats van energie te steken in het opzetten van een systeem dat zowel eenvoudiger als veiliger is en waarin alleen direct bij de behandeling betrokken zorgverleners toegang kunnen krijgen tot relevante en actuele medische gegevens van patiënten. 

zie ook de brieven namens het Platform Bescherming Burgerrechten en van de Koepel KDVP zijn hierover in de pen geklommen.

Nagekomen bericht: 15-11-2011 gewijzigde afgezwakte motie aangenomen. lees...

Geachte Kamerleden,

Met stijgende verbazing namen wij kennis van het feit dat op 10 november j.l. Dhr. Mulder van de VVD het initiatief nam om tijdens de op handen zijnde behandeling van de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een motie in te dienen waarin de doorstart wordt bepleit van het zogenaamde- doch ten onrechte zo genoemde- Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). 

In feite omvat het EPD het voorstel tot invoering van een Kaderwet die zowel de opzet van een landelijk georganiseerd Elektronische Informatie Uitwisselingssysteem in de Zorg invoert, als het ontwikkelen van een infrastructuur waarbij, middels het gebruik van het Burger Service Nummer, de informatiedata van de zorg gekoppeld kunnen worden aan persoonsinformatie uit andere sectoren van de samenleving, waarover de overheid beschikt. 

De EPD-Kaderwet (31466) heeft op gebied van het Volksgezondheidsbeleid niet enkel als functie om de informatieuitwisseling ten behoeve van de zorgverlening aan een patiënt te verbeteren, maar om de informatie in de zorg landelijk zodanig te standaardiseren en te organiseren dat de gegevens gebruikt kunnen worden voor beleidsdoeleinden, zoals met name voor het beheersen van de kosten voor de zorg middels het aanjagen van een concurrentiestrijd der geprivatiseerde zorgverzeker-actoren (1), te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden door de overheid, semi-overheid en het particuliere bedrijfsleven(2) en voor het ontwikkelen van een mondiaal E-Health programma(3). 

Dat het opzetten van een landelijk centraal i-informatie uitwisselingsschakelsysteem in de zorg door de Eerste Kamer is beoordeeld als uiterst onveilig (1), strijdig met de fundamentele grondrechten van patiënten op bescherming van hun priveleven (2), strijdig met de Wet bescherming persoonsgegevens (3) en de doodsteek het medisch beroepsgeheim (4), mogen we bij alle kamerleden, naar wij aannemen, als bekend veronderstellen. 

Dat er nu ondanks alle voor handen zijnde deskundige informatie over dit dossier, op grond van een uiterst tendentieus artikel in de gratis ochtendkrant Spits om doorstart van het EPD wordt gevraagd door drie partijen in de Tweede Kamer, is werkelijk beschamend. 

Spits:Voor wie het gemist heeft: in het krantenbericht onder de smeuïge vette koptekst ‘Arts moet weer ouderwets gaan faxen’ met als ondertitel ‘definitief stoppen EPD betekent reis terug in de tijd’, beweert een ICT-EPD enthousiasteling van het eerste uur volkomen uit de lucht gegrepen dat de zorg wordt teruggeworpen in het papieren tijdperk en artsen weer zouden moeten gaan faxen. Alsof de e-mail nog niet is uitgevonden om, met toestemming van betrokkenen, gegevens te kunnen delen met andere zorgverleners of ziektekostenmaatschappijen. 

We verzoeken de VVD,CDA en PvdA dringend om de motie niet in te dienen. Alle kamerleden verzoeken we om mocht de motie toch ter stemming komen hier een afkeuring over uit te spreken en ervoor te zorgen dat bij besprekingen in het parlement over dit soort voorname kwestie plaats van de Spits een gedegen onderbouwd rapport als i-Overheid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid als onderbouwing van standpunten wordt gebruikt. 

We zouden graag zien dat wie de begrotingsbehandeling wil aangrijpen voor het aankaarten van inhoudelijk kwesties, zijn pijlen richt op het feit dat de minister noch, het Nictiz, noch de NZa de afgelopen 7 maanden iets positiefs hebben gedaan met alle suggesties voor de ontwikkeling van een basaal wel veilig, eenvoudiger en privacy-proof informatiesysteem in de zorg. We vragen u om erop toe te zien dat het kabinet de ontwikkeling van een patiënt vriendelijk push in plaats van pull uitwisselingssysteem voor informatie uitwisseling in de zorg positief zal steunen. Een systeem dat zowel eenvoudiger als veiliger is en waarin alleen direct bij de behandeling betrokken zorgverleners toegang kunnen krijgen tot relevante en actuele medische gegevens van patiënten. 

Het zou u sieren als u, in navolging van de expertmeeting over de invoering van biometrie in de reisdocumentenkwestie, ook over de reikwijdte van de plannen voor automatisering en monitoring van de zorg het initiatief zou nemen om daarover een rondetafel gesprek met deskundigen te initiëren. Dat dit geen overbodige luxe is maakt de ongerichte actie om voor de doorstart van een fundamenteel fout systeem te pleiten. 

Wij danken u voor uw aandacht,

namens het bestuur van Burgerrechtenvereniging Vrijbit,

J.M.T. Wijnberg- voorzitter