Voorbeeldbrief aanvraag alternatief omzetbelastingnummer -btw-bsn-zzp weg-ermee)

Dossier BTW ZZP BSN vrijdag, 30 maart 2012 12:18

 

Vanwege een groot aantal klachten van ZZP'ers over het feit, dat het aan hun door de belastingdienst toegekende omzetbelastingnummer is samengesteld uit het Burgerservicenummer (BSN) plus de code ‘B01’ (hierna: BSN-BTW-nummer). Heeft Vrijbit een voorbeeldbrief opgesteld om een nieuw omzetbelastingnummer aan te vragen. Wij adviseren alle kleine zelfstandige ondernemers dit zo spoedig mogelijk te doen.

VOORBEELDBRIEF AANVRAAG ZZP-BTW NUMMER WAT NIET TERUG TE LEIDEN IS TOT BSN

Naam

Adres woonplaats

Belastingdienst kantoor Utrecht

Utrecht, datum

Betreft: aanvraag alternatief omzetbelastingnummer

 

Geachte heer, mevrouw,

Op ....... heb ik mij ingeschreven als zelfstandig ondernemer van een eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Op .........ontving ik mijn omzetbelastingnummer via het aangifteformulier omzetbelasting, samengesteld uit mijn Burgerservicenummer (BSN) plus de code 'B01' (hierna: BSN-BTW-nummer).

Middels deze brief verzoek ik u formeel-juridisch om mij een ander omzetbelastingnummer toe te kennen. De gronden van dit verzoek zijn hoofdzakelijk dat het toekennen van een omzetbelastingnummer dat bijna identiek is aan het persoonlijke BSN strijdig is met nationale en Europeesrechtelijke wettelijke bepalingen en ernstige risico's met zich meebrengt.

Ten eerste is in de Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer (Wabb) vastgelegd dat het BSN uitsluitend bestemd is voor communicatie tussen de burger en de overheid, tussen overheidsorganen onderling, of voor anderen aan wie die bevoegdheid bij of krachtens wet is verleend (art. 1(d) jo. art. 10 Wabb). Als zelfstandig ondernemer van een eenmanszaak ben ik bij wet verplicht om mijn BSNBTW- nummer, en dus mijn direct uit dat nummer herleidbare BSN, op iedere factuur en website van mijn onderneming te vermelden. Daardoor zou het gebruik van het huidige BSN-BTW-nummer ertoe leiden dat ik gedwongen ben om in strijd met de Wabb te handelen, aangezien mijn BSN dan het onderwerp wordt van gegevensverwerking tussen niet-bevoegde particulieren. Dit kan niet de bedoeling zijn van de Belastingdienst.

Het BSN-BTW-nummer is ook onverenigbaar met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en met Richtlijn 95/46/EG (24 oktober 1995) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: Richtlijn).

Persoonsgegevens zijn "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon...; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer (Richtlijn art. 2(a)". De overheid is verplicht bij gegevensverwerking van persoonsgegevens, met name het BSN, fundamentele rechten te beschermen, "inzonderheid van het recht op persoonlijke levenssfeer (Richtlijn art. 1(1))".

Dit recht wordt juist geschonden op het moment dat ik verplicht word om een uniek nummer, waar veel, ook uiterst gevoelige data aan gekoppeld zijn, betrekkende hebbende op mijn persoonlijke levenssfeer, in het maatschappelijk verkeer te brengen. Daar komt nog bij dat het BSN alleen verwerkt had mogen worden met mijn ondubbelzinnige toestemming, of als aan een aantal limitatief opgesomde noodzakelijkheidsvereisten had voldaan (Richtlijn art 7, Wbp art. 8 Wbp). Maar mij is geen toestemming gevraagd; u geen toestemming verleend. Nu het nummer toch automatisch is toegewezen vraag ik me af hoe dat kon gebeuren. Ook valt niet in te zien waarom het gebruik van het BSN als BTW-nummer noodzakelijk zou zijn – u kunt mijn bedrijf immers voor de heffing van de omzetbelasting evengoed een ander nummer toekennen dat alleen voor dat doeleinde wordt gebruikt. In de huidige situatie worden ZZPers benadeeld ten opzichte van andere ondernemingen. Een uniek omzetbelastingnummer voor zelfstandige ondernemers, zoals dat ook voor andere rechtsvormen te doen gebruikelijk is, zou juist efficiënt en minder fraudegevoelig zijn.

Zowel de Richtlijn als de Wbp verplichten bovendien tot een "eerlijke", "rechtmatige" en "zorgvuldige" verwerking van het BSN (art. 6(1a), art. 6 Wbp). Daarmee staat vast de constructie van het BSN als BTW-nummer onrechtmatig is, niet alleen in de zin van de Wabb gelezen in samenhang met de Richtlijn, maar ook op grond van de Wbp. Het is noch eerlijk, noch zorgvuldig, om het risico van identiteitsfraude of ander mogelijk misbruik van het BSN te vergroten door een groot aantal BSNs zonder enige noodzaak in het maatschappelijk verkeer te brengen, en zelfstandige ondernemers op te zadelen met de mogelijke gevolgen.

Daarnaast dienen persoonsgegevens, in casu het BSN, "toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig [te] zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt (Richtlijn art. 6(1c), art. 11 Wbp)". Gezien het doel van de BTW, het beschreven verplichte gebruik van het omzetbelastingnummer, in combinatie met het kenmerk van het BSN als persoonseigen nummer waar gevoelige data aan is verbonden, is het gebruik van het BSN evident bovenmatig en niet ter zake dienend.

Voorts mag het BSN niet verder verwerkt worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor het is verkregen (art. 6(b) Richtlijn, art. 9 Wbp), waarbij rekening gehouden dient te worden met "de verwantschap tussen het doel van de beoogde verwerking en het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen; de aard van de betreffende gegevens; de gevolgen van de beoogde verwerking voor de betrokkene" en "de mate waarin jegens de betrokkene wordt voorzien in passende waarborgen (Wbp art. 9(2a-c, e)". Ik heb reeds uitgelegd waarom de verwerking van het BSN, gelet op bovenstaande criteria, in de context van de omzetbelasting niet passend is. Overigens heb ik ook geen waarborgen tegen fraude met mijn BSN mogen zien.

Gezien bovenstaand gemotiveerd verzoek vertrouw ik erop dat u mijn eenmanszaak een ander BTWnummer toewijst. Ik verzoek u dringend dit zo spoedig mogelijk te doen, doch binnen een termijn van één werkweek vanaf heden, te weten vòòr.........., aangezien ik bij ontstentenis hiervan zeer binnenkort inkomsten zal derven.

Mogelijk ten overvloede wijs ik u erop dat u, evenals de minister van Financiën, aansprakelijk bent voor zulke schade, vgl. art. 23 Richtlijn en 49 Wbp. Deze vermogensschade is echter nog te voorkomen door adequaat handelen van uw kant om mij ten spoedigste een niet-BSN gerelateerd BTW-nummer toe te wijzen.

Met vriendelijke groet,

naam

handtekening